Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 21.04.19, 20:52Ответить на тему  [ Сообщений: 556 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  След.
 Авто, ГАИ, все с ними связанное 
Автор Сообщение
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16.01.07, 10:31
Сообщения: 1345
Откуда: City Of Komsomolsk
Нас знову будуть ДАтти


До кунця вересня на кременчуцьку дороги додатково вийде пувсотну ДАтшникув. Вони обуцяють бути бульш жорсткими до порушникув. А ще у мусту плануъться встановити камери вудеоспостереження, а буля всух шкул лежачих полуцейських.Документики показали, багажник вудкрили, у трубочку подихали! приъмного у житту водуяв побульшаъ.


Украяна повертаъться до староя структури ДАт. Мунустр внутрушнух справ Украяни Василь Цушко видав наказ повернути все назад у вудновити обласну ДАт як це було до 2005 року. Згудно з наказом, до 25 вересня в областу мають бути укомплектовану нову штати дорожнух унспекторув. Про це повудомив головний мулуцуянт областу Михайло Вершняк. Зараз ми заново набираъмо людей. Беремо у старих, у нових працувникув. Головний критеруй професуоналузм та поряднусть :oops: . Очукуъться, що своях посад можуть позбутися керувники деяких структурних пудроздулув ДАт, каже Михайло Вершняк. За його словами, перед призначенням керувника (наприклад, Кременчуцького вуддулу ДАт) обласне керувництво мулуцуя вивчатиме думку самих ДАтшникув про запропоновану кандидатуру, громадську думку, послужний список кандидата на посаду.
Пуд час реформування ДАт область отримаъ додатково 150 посад унспекторув дорожньоя мулуцуя, з них Кременчуку перепаде 50. Проте, наголошують в унспекцуя, для ефективноя боротьби з правопорушниками важлива не кулькусть, а повноваженнях працувникув ДАт.
Так, кременчуцьку ДАтшники заздрять своям росуйським колегам, де з 11 серпня суттъво збульшено суми штрафув за порушення правил дорожнього руху, що вже призвело до скорочення кулькосту ДТП.
Крум повернення старого ДАт, на Полщину обуцяють у поновлення стацуонарних постув на автошляхах. Поки що мова йде про пост на кордону з Сумською областю. Це не будуть пункти дояння. Це будуть мусця, де водуя зможуть зупинитися у вудпочити, отримати допомогу, каже Михайло Вершняк.
Начальник Кременчуцького муського управлуння мулуцуя Василь Овчаренко у вувторок заявив пресу, що предсники оновленоя ДАт будуть вживати бульш жорстких заходув до порушникув правил дорожнього руху, бо завдання яке ситься перед ними суттъве зменшення кулькосту ДТП. Полковник Овчаренко запевняъ, що в першу чергу на вулицях збульшиться кулькусть патрулув, буля всух шкул плануъться встановити лежачих полуцейських, а вулицу обладнати камерами вудеоспостереження. Камера це не унспектор, якщо зафуксуъ порушення, уже не вудкрутишся!, каже Василь Овчаренко.
Ще плануъмо вийти з унуцуативою до директорув шкул, аби педагоги супроводжували учнув 1-3 класув, у яких закунчилися уроки, коли вони переходять через дорогу поблизу школи, дулиться планами начальник обласного управлуння мулуцуя у сподуваъться, що все це в комплексу зменшить кулькусть загиблих на дорогах, що вже набуло масштабув нацуонального лиха.
Нагадаъмо, Департамент ДАт МВС Украяни реформували два роки тому з унуцуативи мунустра МВС Юруя Луценка. Натомусть була створена Державна патрульна служба. З того часу спувробутники ДАт здуйснювали спульне патрулювання з працувниками патрульно-постовоя служби мулуцуя.

Довудка:
Проязд на червоне свутло, порушення вимог знаку Stop
Великобритануя $1700( я бы уже и квариру продал/JbIM)
Француя $1000
Японуя $400
Швейцаруя $175
Швецуя $100
Украяни 17-34 грн.

Перевищення швидкосту
Великобритануя $70-$1700
Француя $1000
Японуя $800
Швецуя $150
Украяни 17-34 грн.

Зупинка, паркування
Великобритануя штраф до $1700
Швецуя $84
Нумеччина $15-25
Украяни 17-34 грн.

Паси безпеки
Великобритануя $850
Швейцаруя $42
Швецуя $36
Украяни 17-34 грн.

Кулькусть ДТП у Кременчуцу
2006 рук 132
2007 рук 114
Загинуло на дорогах Кременчука
2006 рук 14
2007 рук 20Олег Булашев

http://telegraf.in.ua/?mod=mod1&catID=34&docID=6788

_________________
Не жалуйся на нехватку времени. В твоих сутках столько же часов, сколько у Эйнштейна, Гейтса и Сороса.


Последний раз редактировалось JbIM 29.09.07, 21:02, всего редактировалось 1 раз.16.09.07, 12:10
Профиль
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08.01.07, 14:24
Сообщения: 1126
Откуда: Black Mesa
Сообщение 
У нас за "паси безпекы" ваще никто никогда не тормозил!! :lol: :lol:

_________________
HEAVY METAL!


16.09.07, 12:11
Профиль ICQ
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10.03.07, 21:09
Сообщения: 1422
Сообщение 
бок на укр. читать,на русском бы прочёл :)

_________________
Строго!


16.09.07, 12:21
Профиль
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16.01.07, 10:31
Сообщения: 1345
Откуда: City Of Komsomolsk
Us again there will be Daiti


To the end of September on the Kremenchug roads additionally will go out fifty traffic Cops. They promise to be more hard to the violators. And yet in town it is planned to set the chambers of videosupervision, and near all schools - lyings constabularies.Documents showed, a luggage rack was opened, in a tube died! - pleasant in life of drivers increased.


Ukraine goes back to the old structure of GAI. A minister for internal affairs Ukraine Vasiliy Tsushko gave out an order to turn everything back and to pick up thread regional GAI - as it was to 2005 year. Pursuant to an order, to September, 25 the new states of travelling inspectors must be manned in an area. About it Michael Vershnyak reported main militsiyant areas. Now we collect people anew. Take and old, and new workers. A main criterion is professionalism and decency . Expected, that the positions the leaders of some structural subdivisions of GAI can be deprived, - Michael Vershnyak talks. On his words, before setting of leader (for example, Kremenchug department of GAI) regional guidance of militia will study opinion of traffic Cops about the offered candidature, public opinion, statement of service of candidate on position.
During reformation of GAI an area will get 150 positions of inspectors of travelling militia additionally, from them will come way Kremenchug 50. However, mark in an inspection, for an effective fight against offenders a not amount is important, but plenary powers of workers of GAI.
Yes, Kremenchug traffic Cops envy the Russian colleagues, where from August, 11 the sums of fines are substantially megascopic for breaking rules of the travelling road, that already resulted in reduction of amount of DTP.
Except for returning old of GAI, on Poltavschini promise and proceeding in stationary posts on motorways. So far the question is about a post on a border with the Sumskoy area. These will not be milking points. These will be places, where drivers will be able to stop and rest, to get a help, - Michael Vershnyak talks.
The chief of the Kremenchug city management of militia Vasiliy Ovcharenko in Tuesday declared a press, that the representatives of the renewed GAI will take more hard measures to the violators of rules of the travelling road, because task which belongs before them is the substantial diminishing of amount of DTP. Colonel Ovcharenko notarizes, that above all things the amount of patrols will be multiplied in the streets, near all schools it is planned to set lyings constabularies, and to equip streets chambers videosupervision. A chamber is a not inspector, if will fix violation, not unscrewed already!, - Vasiliy Ovcharenko talks.
Yet plan to go out with initiative to head masters, that teachers accompanied the students of 1-3 classes lessons made off in which, when they pass across the road near-by school, - the chief of regional management of militia is divided plans and hopes that all of it in a complex will decrease the amount of lost on the roads, that purchased the scales of national misfortune already.
Will remind, Department of GAI of MVS of Ukraine was reformed two years ago on initiative of minister of MVS George Lutsenko. Government patrol service was instead created. Since then the employees of GAI carried out the common patrolling with the workers of патрульно-постовоя service of militia.

Certificate:
Travel is on red light, violation of requirements of sign of Stop
Great Britain $1700( I áû already I kvariru ïðîäàë/JbIM)
France $1000
Japan $400
Switzerland $175
Sweden $100
Ukraine 17-34 UAH

Exceeding of speed
Great Britain $70-$1700
France $1000
Japan $800
Sweden $150
Ukraine 17-34 UAH

Stop, park
Great Britain is a fine to $1700
Sweden $84
Germany $15-25
Ukraine 17-34 UAH

Passes of safety
Great Britain $850
Switzerland $42
Sweden $36
Ukraine 17-34 UAH

An amount of DTP is in Kremenchug
2006 132
2007 114
Perished on the roads of Kremenchug
2006 14
2007 20

_________________
Не жалуйся на нехватку времени. В твоих сутках столько же часов, сколько у Эйнштейна, Гейтса и Сороса.


16.09.07, 12:27
Профиль
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30.08.07, 17:07
Сообщения: 1323
Откуда: KIEV
Сообщение 
отжег !!!
+1 :lol: :lol:

_________________
«'Cause This Is The Day, Your Life Is Gonna Change» (C) The World Alive


16.09.07, 12:35
Профиль ICQ WWW
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 10.03.07, 21:09
Сообщения: 1422
Сообщение 
JblM, ты классный..

_________________
Строго!


16.09.07, 14:01
Профиль
Гигант мысли
Гигант мысли
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20.07.07, 09:13
Сообщения: 293
Сообщение 
Freeman писал(а):
У нас за "паси безпекы" ваще никто никогда не тормозил!! :lol: :lol:

Та да!!! С дедом ехали с села, так на дороге, где ментов вообще никогда не было за то что я непристёгнутым сидел двадцарик содрали!!!! :( Редиски :x

Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:

Вчера брату на металлоприёмку (он там иногда колымит) привезли и сдали на чернуху Москвич!!! В рабочем состоянии! На нём даже техосмотр до 2008 пройден. Вышел он в 700 грн. Номера хазяйка, правда, сняла. Пришёл я к нему (к брату) покататься на этом чудо-агрегате... :good: Машина.Заводится с полоборота, трогается с пробуксовкой, заглохла за всё время всего один раз. Вобщем вышивали на ней по гаражам пока ГАИ не приехало :shock: . Думали - ВСи , капец, сейчас машину на штрафстоянку, нас в милицию для протокола :cry: :o . ТАКИ НЕТ!!! :P Оказывается они Рацию потеряли где-то в том районе и ездили искали :lol: :lol: :lol: . Ну а мы потом ещё чуток погасали. :Yahoo!: :crazy: :good: :friends: :P


Вложения:
9.jpg
9.jpg [ 42.36 КБ | Просмотров: 13269 ]
2.jpg
2.jpg [ 49.78 КБ | Просмотров: 13231 ]
1.jpg
1.jpg [ 38.3 КБ | Просмотров: 13224 ]
16.09.07, 14:27
Профиль
Гигант мысли
Гигант мысли
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16.08.07, 13:56
Сообщения: 268
Откуда: Комсомольск
Сообщение 
сколько можна на переходах с коляской дожидаться пока все машины проедут,помоему сначала пешеходы потом машины


27.09.07, 15:08
Профиль
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16.01.07, 10:31
Сообщения: 1345
Откуда: City Of Komsomolsk
Сообщение 
viktori писал(а):
сколько можна на переходах с коляской дожидаться пока все машины проедут,помоему сначала пешеходы потом машины


все верно. А где ты стоишь? ща подъеду пропущу:) а если серьезно, то лучше уж подождать

_________________
Не жалуйся на нехватку времени. В твоих сутках столько же часов, сколько у Эйнштейна, Гейтса и Сороса.


27.09.07, 15:47
Профиль
Гигант мысли
Гигант мысли
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20.07.07, 09:13
Сообщения: 293
Сообщение 
Во-во-во!!! Полностью согласен. Перекрёсток Мира-Горняков пройти с 10 до 17 вообще практически не реально!!! Летом я ходил с Горняков (я там живу, рядом с Вечным огнём) аж до Мира-Добровольского чтоб на светофоре перейти, потому что так быстрее получается, чем стоять на Мира - Горняков и всех пропускать!!! А вообще пробовал в авоське кирпич носить(кусок пенопласта в оранжевый цвет покрасил), Дык, предсьте, почти 100% пропускаемость на переходах, а без кирпича нихига никто не останавливается!!!!

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

Только причём тут ГАИ?


27.09.07, 16:05
Профиль
Оратор
Оратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30.03.07, 13:44
Сообщения: 321
Откуда: Der Ukraine
Сообщение 
Cоблюдит закон и честь нащ инспектор ДПС :lol: :lol: :lol:

_________________
читай Правила 2.13! Еще раз увижу 2 юзербара.... и на авку не гляну.


27.09.07, 19:58
Профиль ICQ
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16.01.07, 10:31
Сообщения: 1345
Откуда: City Of Komsomolsk
Сообщение 
Вот. Свежеликатес, прямиком из грядки. Такси и мусорка. Кто-то подрезал, или кто-то думал по-шурику проскочить


Вложения:
IMG_0004.JPG
IMG_0004.JPG [ 125.92 КБ | Просмотров: 13286 ]

_________________
Не жалуйся на нехватку времени. В твоих сутках столько же часов, сколько у Эйнштейна, Гейтса и Сороса.
03.10.07, 10:10
Профиль
moderator
moderator
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 26.01.07, 11:32
Сообщения: 772
Откуда: Komsomolsk
Сообщение 
меня убивает, когда иду на работу, перехожу ул. Мира по переходу напротив "торгового"... идут первоклашки на переход, а какой-нить ПИ*/ОР_ТАКСИСТ метется км 70 в час и бибикает им типа валите с дороги! сразу думаю на какую клавишу забиндена базука шоб ему в хвост шмальнуть! :evil:

_________________
НИКТО, созидающий НЕЧТО, лучше, чем НЕКТО, творящий НИЧТО!
Изображение


03.10.07, 10:59
Профиль
Великий гуру
Великий гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08.01.07, 14:24
Сообщения: 1126
Откуда: Black Mesa
Сообщение 
2JbIM
Когда я тока прочитал, типо врезались мусорка и такси я подумал, то "мусоровоз", типо "мусора"... :lol: :lol: :lol: ... Думаю нифга се, а потом глянул, там обычная мусорка, и стало не интересно... :(

_________________
HEAVY METAL!


03.10.07, 16:12
Профиль ICQ
Гигант мысли
Гигант мысли
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20.07.07, 09:13
Сообщения: 293
Сообщение 
Сегодня один товарищ доказывал мне, что поворот на машине подаётся за 15 метров до манёвра! :lol: :lol: И ещё не переубедишь никак!!! Кулаком в грудь бьёт, матюкается!!! :lol: :lol: :lol: . Мда, димон, не быть тебе водилой :lol: :lol: :lol: . Я тоже правил не знал, пока в аварию не попал(на велосипеде повернул чётко под машину). Так я тогда малым был!!! Сейчас на велосипеде продолжаю ездить, но правила изучил почти досконально. Жаль, только, что не все их соблюдают... Вот, Димон, такие как ты посадятся за руль! :lol: :lol: :lol: .
Цитата: "9.4. Подавати сигнал покажчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкосту руху), але не менш як за 50 100 м у населених пунктах у за 150 200 м поза ними, у припиняти негайно пусля його закунчення (подавання сигналу рукою слуд закунчити безпосередньо перед початком виконання маневру). Сигнал забороняъться подавати, якщо вун може бути не зрозумулим для унших учасникув руху.
Подавання попереджувального сигналу не даъ водуъву переваги у не звульняъ його вуд вжиття запобужних заходув."


05.10.07, 15:04
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ Сообщений: 556 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 38  След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software for PTF.
Русская поддержка phpBB